Inkoopvoorwaarden

Download hier de Algemene Inkoopvoorwaarden 2022


Download here Terms and Conditions of Purchase 2022 [ENG]

 

 1. Definities

  In deze algemene inkoopvoorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

  BWBurgerlijk Wetboek
  Ecorus de gebruiker van deze Voorwaarden (dat kan Ecorus Energy B.V. of een groepsmaatschappij van Ecorus Energy B.V. zijn)
  Goederen alle roerende zaken die Leverancier aan Ecorus dient te leveren (waaronder tevens wordt verstaan de levering van software)
  Installatiediensten het door Leverancier installeren c.q. monteren van de Goederen of andere roerende zaken
  Leverancier de partij waarmee Ecorus een Overeenkomst heeft gesloten
  Opleveringsdatumde overeengekomen datum dat het Werk moet zijn opgeleverd en (eventueel onder voorbehoud) aanvaard door Ecorus
  Overeenkomsteen Schriftelijke overeenkomst gesloten tussen Ecorus en Leverancier voor de levering van Goederen en/of Installatiediensten
  Schriftelijk brief, e-mail of ander elektronisch medium
  Voorwaardendeze algemene inkoopvoorwaarden
  Werkde door Leverancier geïnstalleerde c.q. gemonteerde Goederen of andere roerende zaken (zijnde een werk in de zin van artikel 7:750BW)
 2. Toepasselijkheid

  1. Zodra deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een Overeenkomst zijn deze Voorwaarden ook van toepassing op alle toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Ecorus en Leverancier voor de levering van Goederen en/of Installatiediensten, tenzij partijen expliciet Schriftelijk hiervan afwijken. Verwijzingen naar algemene voorwaarden door Leverancier (bijv. op offertes of facturen) zodra deze Voorwaarden eenmaal zijn aanvaard door Leverancier hebben geen werking, tenzij Ecorus deze algemene voorwaarden expliciet Schriftelijk aanvaardt.
  2. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Voorwaarden dienen Schriftelijk overeengekomen te worden.
  3. In geval van strijdigheid tussen bepalingen opgenomen in de Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren steeds de bepalingen uit de Overeenkomst.
 3. Overeenkomst

  1. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen slechts Schriftelijk tussen Ecorus en Leverancier worden overeengekomen.
  2. Offertes van Leverancier zijn minimaal 30 dagen geldig.
  3. Als in de Overeenkomst of in andere documenten voorafgaande aan de sluiting van de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften dient Leverancier deze te kennen, tenzij Leverancier Ecorus Schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Ecorus zal Leverancier dan alsnog over deze voorschriften nader informeren.
 4. Goederen

  1. Met inachtneming van wat in de Overeenkomst (en eventueel daarbij behorende technische specificatie) is bepaald, dienen de te leveren Goederen:a) met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de Overeenkomst is vermeld of, bij (gedeeltelijke) gebreke van de specificaties in de Overeenkomst, zoals opgenomen in tussen partijen uitgewisselde documentatie;
   b) van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn;
   c) in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen, die door Leverancier ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
   d) de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) te leveren, zoals in de Overeenkomst omschreven (of, als niet gespecificeerd, die voor het gebruik daarvan door Ecorus nodig zijn);
   e) geschikt te zijn voor het aan Leverancier kenbaar gemaakte doel;
   f) veilig zijn, te voldoen aan de wettelijke eisen, (veiligheids)voorschriften en gangbare normen en standaarden die gelden in het land waar de Goederen worden geleverd, dan wel van het land waarvan Leverancier weet waar ze door Ecorus zullen worden gebruikt; en
   g) indien van toepassing, vergezeld te gaan van alle noodzakelijke (veiligheids)documentatie, zoals technische-, veiligheids- en gebruiksvoorschriften.
  2. Als Leverancier de Goederen importeert en/of exporteert en daarvoor een vergunning vereist is, dient Leverancier in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen. Leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.
  3. Als de Goederen elektronische componenten bevatten is Leverancier verantwoordelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit toepasselijke (recycling) regelgeving.
  4. Ecorus heeft het recht de Goederen voor levering te keuren. Als Ecorus dit recht uitoefent, zal Leverancier hieraan zijn medewerking verlenen. Leverancier kan aan de resultaten van een keuring geen rechten ontlenen en houdt geen erkenning in dat de Goederen voldoen aan de verstrekte garanties of aan de Overeenkomst beantwoordt.
  5. Het tekenen voor ontvangst van de aflevering van de Goederen door Ecorus houdt geen acceptatie in dat de Goederen aan de Overeenkomst beantwoorden. Tenzij anders in de Overeenkomst bepaald, is Ecorus niet gehouden de Goederen te inspecteren vóór het daadwerkelijk gebruik van de Goederen.
 5. Levering goederen

  1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, worden de Goederen DDP (volgens de versie van de Incotrems die geldt op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst) op het door Ecorus aangegeven adres geleverd worden.
  2. Leverancier is alleen bevoegd om deelleveringen van de Goederen te verrichten als dat met Ecorus is overeengekomen en dat niet leidt tot een verhoging van de kosten en/of langere levertijd voor Ecorus.
  3. Levering vóór de overeengekomen leverdatum is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecorus en leidt niet tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen betalingsof garantietermijn.
  4. Ecorus heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. Leverancier kan eventuele hiermee gepaard gaande redelijke kosten in rekening brengen bij Ecorus.
  5. Tenzij anders in de Overeenkomst is bepaald, is de overeengekomen levertijd fataal. Ecorus is pas gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan als 14 dagen zijn verstreken na de afgesproken levertijd en de Leverancier heeft nagelaten om de Goederen alsnog binnen die 14 dagen te leveren.
  6. Als tijdige levering van de Goederen door Leverancier onmogelijk is of dreigt te worden, is Leverancier verplicht Ecorus hiervan direct Schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de oorzaak en de vermoedelijke duur van de vertraging en de door hem getroffen en nog te treffen maatregelen.
 6. Verpakking en markering Goederen

  1. De Goederen dienen behoorlijk verpakt (tenzij de aard van de Goederen met zich meebrengt dat ze niet verpakt kunnen worden) en beveiligd te worden zodat zij bij normaal vervoer in goede staat worden afgeleverd.
  2. Leverancier dient de zending te merken met het bestel- en/of referentienummer van Ecorus en het aantal colli.
  3. Als sprake is van leenemballage dan dient dit duidelijk door Leverancier te zijn aangegeven. In alle andere gevallen gaat het eigendom van de verpakking op het moment van levering over op de Ecorus. Tenzij anders overeengekomen, kan Ecorus leenemballage voor rekening en risico van Leverancier retour zenden.Indien door Leverancier enkel Goederen worden geleverd, is het bepaalde in artikel 7 en 8 niet van toepassing.
 7. Installatiediensten

  1. Als Leverancier Installatiediensten verricht, zal Leverancier:a) voor de totstandkoming van de Overeenkomst of, als redelijkerwijs niet mogelijk, zo spoedig mogelijk daarna:
   • onderzoeken of er geen omstandigheden zijn die het deugdelijk kunnen leveren van de Installatiediensten in de weg kunnen staan (zoals bijvoorbeeld de ongeschiktheid van de ondergrond of de ongeschiktheid van zaken en materialen die moeten worden aangebracht of verwerkt in het Werk en die niet afkomstig zijn van Leverancier);
   • welke faciliteiten Ecorus dient te bieden op de plaats van het verrichten van de Installatiediensten die Leverancier redelijkerwijs niet zelf hoeft te verzorgen.
   b) bij het leveren van de Installatiediensten gebruikmaken van deugdelijk materiaal en gereedschappen;
   c) zorgdragen voor voldoende, vakbekwaam en (voor zover vereist) gecertificeerd personeel;
   d) de regels die gelden op het bouwterrein naleven (deze worden tijdig voor de aanvang van de Installatiediensten door Ecorus aan Leverancier verstrekt).
  2. Ecorus is bevoegd om instructies, specificaties en dergelijke betreffende de Installatiediensten te wijzigen. Ecorus kan tevens de omvang van de Installatiediensten wijzigen, ook als dit meerwerk oplevert. Wijzigingen worden Schriftelijk overeengekomen.
  3. Als een wijziging als in het voorgaande lid bedoeld naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of het overeengekomen tijdstip van oplevering, zal Leverancier Ecorus, alvorens de wijziging door te voeren, hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na datum van kennisgeving van de wijziging, Schriftelijk informeren, bij gebreke waarvan de wijziging geen gevolgen zal hebben voor hetgeen is overeengekomen. Als de door Leverancier genoemde gevolgen voor de prijs en/of het tijdstip van Levering niet marktconform zijn, heeft Ecorus het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
  4. Tot meerwerk wordt in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden die Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien of die het gevolg zijn van een tekortkoming van Leverancier.
 8. Oplevering installatiediensten

  1. Voor zover van toepassing, dienen de Installatiediensten te worden uitgevoerd in overeenstemming met de in de Overeenkomst opgenomen planning of een op een latere datum door partijen vastgestelde planning.
  2. Wanneer het onmogelijk is of dreigt te worden om de overeengekomen Opleveringsdatum te halen, dient Leverancier Ecorus hiervan direct in kennis te stellen en dit ook Schriftelijk te bevestigen onder vermelding van de oorzaak en de vermoedelijke duur van de vertraging en de door hem getroffen en nog te treffen maatregelen.
  3. Zodra het Werk gereed is om gekeurd te worden, dient Leverancier Ecorus hierover Schriftelijk te informeren.
  4. Indien het Werk gebreken vertoont dient Leverancier deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de gebreken aan Leverancier kenbaar zijn gemaakt, te herstellen. Ecorus hoeft Leverancier niet in de gelegenheid te stellen gebreken te herstellen als dat op basis van artikel 7:759 BW niet van haar kan worden gevergd.Artikel 9 is alleen van toepassing als Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten met Ecorus Projects B.V.
 9. Tijdige levering

  1. Leverancier is zich ervan bewust dat de Goederen en/of Installatiediensten worden geleverd ten behoeve van de bouw van een zonnestroominstallatie. Als Leverancier de Goederen en/of Installatiediensten niet tijdig levert, kan dit tot extra kosten voor Ecorus leiden (bijv. uitstel van reeds geplande werkzaamheden die pas na de levering van de Goederen kunnen plaatsvinden en het verbeuren van boetes voor te late oplevering van de zonnestroominstallatie). Als Leverancier de overeengekomen leveringsdatum van de Goederen overschrijdt, is Ecorus bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan Leverancier een direct opeisbare boete op te leggen van 1% per dag, berekend over de totale prijs van de Goederen en/of Installatiediensten, tot maximaal 10%. Als Leverancier niet alleen Goederen levert maar ook Installatiediensten, verbeurt Leverancier de voorgaande boete alleen als hij de Opleveringsdatum overschrijdt.
  2. De verschuldigdheid van deze boete laat het recht van Ecorus op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet. Echter, de verbeurde boete zal in mindering worden gebracht op een eventuele schadevergoedingsvordering.
 10. Garantie

  1. Leverancier garandeert, al dan niet in aanvulling op de fabrieksgarantie (zie artikel 10.2), dat de Goederen en/of Werken gedurende de in de Overeenkomst vermelde garantieperiode of, bij gebreke daarvan, binnen een termijn van 2 jaar na (Op)levering geen gebreken zullen vertonen. Ecorus is gerechtigd deze garantie over te dragen aan haar klanten die de Goederen of het geleverde Werk van Ecorus krijgen geleverd. Als zich gedurende de garantieperiode gebreken voordoen in de Goederen en/of Werken, is Leverancier verplicht deze gebreken zo spoedig mogelijk kosteloos te verhelpen (door reparatie of vervanging) en de kosten en schade die Ecorus daardoor lijdt te vergoeden. Goederen of onderdelen van Goederen die worden vervangen dienen nieuw te zijn. Uitgezonderd van de garantie zijn gebreken die het gevolg zijn van onjuist gebruik of onderhoud van de Goederen en/of Werken, tenzij dit onjuist gebruik c.q. onderhoud is gedaan door Leverancier, haar onderaannemers of personen die onder de verantwoordelijkheid vallen van Leverancier en/of haar onderaannemers De verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van Ecorus.
  2. Bij levering dient Leverancier een marktconforme fabrieksgarantie te verstrekken. Ecorus is gerechtigd deze fabrieksgarantie over te dragen aan haar klanten. Als Leverancier niet tevens de fabrikant van de Goederen is, staat Leverancier in voor de overdraagbaarheid van de fabrieksgarantie. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de garantie die Leverancier op grond van artikel 10.1 aan Ecorus verstrekt.
 11. Prijzen, facturering en betaling

  1. Overeengekomen prijzen zijn in Euro, exclusief omzetbelasting en vast (wijzigingen in kostprijsfactoren komen voor rekening van Leverancier). De prijzen zijn, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, inclusief alle kosten voor uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen kosten voor accijnzen, heffingen, transport, verzekering, verpakking en eventuele terugneming van verpakkingen, evenals de kosten voor in- en uitvoer van de desbetreffende zaken en de kosten wegens buitenlandse betalingen.
  2. Betaling van de factuur geschiedt binnen 30 na (op)levering, tenzij in de Overeenkomst een andere betalingstermijn is overeengekomen.11.3. Bij Levering van een Werk heeft Ecorus de bevoegdheid om in door haar te bepalen gevallen een gedeelte van de prijs te betalen, hetzij via een geblokkeerde rekening, hetzij rechtstreeks aan de betrokken Belastingdienst. Dit gedeelte zal het bedrag betreffen waarvoor Ecorus naar haar inschatting op grond van de “Wet Ketenaansprakelijkheid” of andere regelgeving hoofdelijk aansprakelijk is. Leverancier zal Ecorus vrijwaren tegen iedere aanspraak van de Belastingdienst terzake.
 12. Risico- en eigendomsovergang

  1. De Goederen en/of Werken zijn tot de (op)levering voor risico van Leverancier.
  2. Tenzij sprake is van vooruitbetaling (in welk geval het volgende lid geldt), gaat de eigendom van de Goederen en/of Werken op het moment van (op)levering over op Ecorus. Als Leverancier de Goederen levert en tevens Installatiewerkzaamheden verricht, gaat het eigendom van de Goederen op het moment van levering over (en niet pas op de Opleveringsdatum).
  3. In het geval dat Ecorus betalingen verricht vóór de levering van de Goederen, gaat van de eigendom een zodanig gedeelte van de Goederen dat correspondeert met de waarde van de gedane betaling over naar Ecorus op het moment van betaling. De Leverancier dient de Goederen waarvan de eigendom reeds voor levering overgaat op Ecorus duidelijk als eigendom van Ecorus gemerkt te houden.
  4. Als Ecorus zaken aan de Leverancier ter beschikking stelt of verstrekt ten behoeve van een Werk, zoals grondstoffen, halffabricaten, materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, software en informatiedragers, blijven deze zaken eigendom van Ecorus. Het eigendom van de Werken waarin deze materialen van Ecorus zijn verwerkt, gaan reeds over op Ecorus op het moment dat deze zaken geleverd worden bij Leverancier. Leverancier dient deze zaken duidelijk als eigendom van Ecorus gemerkt te houden en draagt het risico van deze zaken tot de (op)levering.
 13. Intellectuele eigendomsrechten: licenties

  1. Als op de geleverde Goederen of daarbij behorende documentatie intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt Ecorus daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie. Dit gebruiksrecht van Ecorus omvat mede het recht een gebruiksrecht te verschaffen aan haar groepsmaatschappijen en klanten en, voor zover nodig voor het gebruik of het onderhoud van de Goederen ten behoeven van Ecorus, haar groepsmaatschappijen of haar klanten, aan derden die daarbij betrokken zijn (bijv. onderhoudspartners).
  2. Leverancier garandeert dat de Goederen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Leverancier vrijwaart Ecorus voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal aan Ecorus alle als gevolg daarvan door haar geleden schade vergoeden.
 14. Vrijwaring en verzekering

  1. Leverancier zal Ecorus vrijwaren tegen vorderingen van derden die het gevolg zijn van een tekortkoming van Leverancier onder de Overeenkomst of die voortvloeien uit gebrekkige producten zoals bedoeld in artikel 6:186 BW (productaansprakelijkheid) of onveilige Werken (hierna gezamenlijk: Gebrekkige Producten). Ecorus zal Leverancier van dergelijke vorderingen binnen bekwame tijd in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens.
  2. Ingeval van Gebrekkige Producten vrijwaart Leverancier Ecorus tevens volledig voor alle kosten gemaakt voor: (i) het vaststellen dat sprake is van Gebrekkige Producten, (ii) het vaststellen van de schade die Ecorus en haar klanten daardoor lijden; en (iii) het uit de operatie halen van de Gebrekkige Producten bij haar klanten. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Ecorus om (overige) schade die zij lijdt op Leverancier te verhalen.14.3. Leverancier zal zich deugdelijk verzekeren en verzekerd houden ten aanzien van de risico’s die redelijkerwijs kunnen voortvloeien uit zijn bedrijfsvoering.
 15. Beëindiging

  1. Ecorus is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een Schriftelijke verklaring te ontbinden of te beëindigen (naar haar keuze) als Leverancier in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt. Dit recht van Ecorus is onverminderd de aan Ecorus toekomende rechten op grond van de wet en de overige bepalingen van deze Voorwaarden c.q. de Overeenkomst.
  2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst door Ecorus op grond van deze Voorwaarden of de wet, is Ecorus aan Leverancier geen andere (schade)vergoeding verschuldigd dan de vergoedingen die reeds opeisbaar zijn op het moment van beëindiging van de Overeenkomst.15.3. In geval van faillissement van Leverancier heeft Ecorus recht op een direct opeisbare boete. Indien Leverancier failleert vóór de (op)levering van de Goederen en/of de Installatiediensten, bedraagt die boete 25% van de overeengekomen prijs. In geval van faillissement na (op)levering van de Goederen en/of de Installatiediensten, bedraagt die boete 10% van de overeengekomen prijs. Deze boete fixeert de schade die Ecorus lijdt.
 16. Ecorus Code of Conduct

  1. Leverancier verbindt zich om bij de uitvoering van de Overeenkomst de Ecorus Code of Conduct (gebaseerd op de UN Global Impact) na te leven. Schending van deze code geeft Ecorus het recht om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden door middel van een Schriftelijke verklaring.
 17. Geheimhouding

  1. Leverancier zal de aard en de inhoud van de Overeenkomst evenals overige niet openbare bedrijfsinformatie over Ecorus geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder Schriftelijke toestemming van Ecorus.
 18. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op de Overeenkomst, waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken, en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Ecorus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verbandhouden met de Overeenkomst worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vrijblijvend
advies op maat .

Verduurzamen willen wij allemaal, maar wat is de juiste stap om direct te verduurzamen? Maak een afspraak met een van onze solar adviseur voor een advies op maat. Geheel vrijblijvend.