Inkoopvoorwaarden

Hier downloaden de Algemene Inkoopvoorwaarden 2022 [NL] Hier downloaden Algemene voorwaarden voor aankoop 2022 
 1. Definitie

  In deze algemene inkoopvoorwaarden gelden de volgende definities:
  BW Burgerlijk Wetboek
  Ecorus de gebruiker van deze Voorwaarden (dit kan Ecorus Energy BV zijn of een groepsmaatschappij van Ecorus Energy BV)
  Goederen alle roerende zaken die de Leverancier aan Ecorus moet leveren (waaronder ook de levering van software)
  Installatiediensten de installatie of montage van de Goederen of andere roerende zaken door de Leverancier
  Leverancier de partij waarmee Ecorus een Overeenkomst heeft gesloten
  Vervaldatum de overeengekomen datum waarop de Werkzaamheden moeten zijn geleverd en (eventueel onder voorbehoud) door Ecorus moeten zijn aanvaard
  Overeenkomst een Schriftelijke overeenkomst gesloten tussen Ecorus en de Leverancier voor de levering van Goederen en/of Installatiediensten
  Geschreven brief, e-mail of ander elektronisch medium
  Voorwaarden deze algemene aankoopvoorwaarden
  Werk de door Leverancier geïnstalleerde of gemonteerde Goederen of andere roerende zaken (zijnde een werk in de zin van artikel 7:750 BW)
  1.  Toepasselijkheid
   1. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een Overeenkomst, zijn deze Voorwaarden tevens van toepassing op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen Ecorus en de Leverancier voor de levering van Goederen en/of Installatiediensten, tenzij partijen hiervan Schriftelijk uitdrukkelijk afwijken. Verwijzingen naar algemene voorwaarden door de Leverancier (bijvoorbeeld op offertes of facturen) nadat deze Voorwaarden door de Leverancier zijn aanvaard, hebben geen effect, tenzij Ecorus deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk aanvaardt.
   2. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Voorwaarden moeten Schriftelijk worden overeengekomen.
   3. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren altijd de bepalingen uit de Overeenkomst.
  1. Overeenkomst

   1. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen alleen Schriftelijk tussen Ecorus en de Leverancier worden overeengekomen.
   2. Offertes van de Leverancier zijn minimaal 30 dagen geldig.
   3. Indien in de Overeenkomst of andere documenten voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften, dan dient de Leverancier hiervan op de hoogte te zijn, tenzij de Leverancier Ecorus Schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Ecorus zal de Leverancier dan nader informeren over deze voorschriften.
  2. Goederen

   1. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Overeenkomst (en de eventueel daarbij behorende technische specificatie) dienen de te leveren Zaken: a) qua hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de Overeenkomst is vermeld of, bij gebreke van specificaties in de Overeenkomst, zoals opgenomen in tussen partijen uitgewisselde documentatie; b) gemaakt zijn van deugdelijk materiaal en van een deugdelijk ontwerp; c) in alle opzichten identiek zijn aan de door de Leverancier ter beschikking gestelde of verstrekte monsters of modellen; d) de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking, etc.) leveren zoals omschreven in de Overeenkomst (of, indien niet omschreven, die noodzakelijk zijn voor het gebruik daarvan door Ecorus); e) geschikt zijn voor het aan Leverancier kenbaar gemaakte doel; f) veilig zijn, voldoen aan de wettelijke eisen, (veiligheids)voorschriften en geldende normen en standaarden die gelden in het land waar de Goederen worden geleverd, of van het land waarvan de Leverancier weet waar deze door Ecorus zullen worden gebruikt; en g) indien van toepassing, vergezeld gaan van alle benodigde (veiligheids)documentatie, zoals technische, veiligheids- en gebruiksinstructies.
   2. Indien Leverancier de Goederen invoert en/of uitvoert en hiervoor een vergunning vereist is, dient Leverancier in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen. De Leverancier dient er voor eigen rekening voor zorg te dragen dat de toestemmingen, vergunningen of licenties die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst tijdig en met inachtneming van de daarin gestelde voorwaarden worden verkregen.
   3. Indien de Goederen elektronische componenten bevatten, is de Leverancier verantwoordelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke (recycling)regelgeving.
   4. Ecorus heeft het recht om de Goederen voor levering te inspecteren. Indien Ecorus van dit recht gebruik maakt, zal de Leverancier hieraan zijn medewerking verlenen. De Leverancier kan geen rechten ontlenen aan de resultaten van een inspectie en houdt geen erkenning in dat de Goederen voldoen aan de verstrekte garanties of aan de Overeenkomst.
   5. Het voor ontvangst tekenen van de levering van de Goederen door Ecorus houdt geen aanvaarding in dat de Goederen aan de Overeenkomst beantwoorden. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Ecorus niet verplicht de Goederen te inspecteren voorafgaand aan het feitelijke gebruik van de Goederen.
  3. Levering van goederen

   1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, worden de Goederen DDP (volgens de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende versie van de Incoterms) geleverd aan het door Ecorus opgegeven adres.
   2. Leverancier is slechts bevoegd tot het doen van deelleveringen van de Goederen indien dit met Ecorus is overeengekomen en dit niet leidt tot een verhoging van de kosten en/of een langere levertijd voor Ecorus.
   3. Levering vóór de overeengekomen leverdatum is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecorus en leidt niet tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen betalings- of garantietermijn.
   4. Ecorus heeft het recht de levering uit te stellen. In dat geval zal Leverancier de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, bewaren, beveiligen en verzekeren. De Leverancier kan alle redelijke kosten die hiermee gemoeid zijn aan Ecorus in rekening brengen.
   5. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is de overeengekomen levertijd fataal. Ecorus is slechts gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien 14 dagen zijn verstreken na de overeengekomen levertijd en Leverancier de Zaken niet binnen die 14 dagen heeft geleverd.
   6. Indien tijdige levering van de Zaken door Leverancier onmogelijk is of dreigt te worden, is Leverancier verplicht Ecorus hiervan onmiddellijk Schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van de oorzaak en vermoedelijke duur van de vertraging en de door hem genomen en nog te nemen maatregelen.
  4. Goederen verpakken en markeren

   1. De Goederen dienen deugdelijk verpakt te zijn (tenzij de aard van de Goederen vereist dat ze niet verpakt kunnen worden) en zodanig te worden vastgezet dat ze tijdens normaal transport in goede staat worden afgeleverd.
   2. De leverancier dient de zending te markeren met het order- en/of referentienummer van Ecorus en het aantal pakketten.
   3. Indien emballage in bruikleen wordt gebruikt, dient dit duidelijk door de Leverancier te worden aangegeven. In alle andere gevallen gaat de eigendom van de emballage over op Ecorus op het moment van levering. Tenzij anders overeengekomen, kan Ecorus leenemballage voor rekening en risico van de leverancier retourneren.Indien de leverancier uitsluitend Zaken levert, is het bepaalde in artikel 7 en 8 niet van toepassing.
  5. Installatiediensten

   1. Indien de Leverancier Installatiediensten verricht, zal de Leverancier: a) voor het sluiten van de Overeenkomst of, indien redelijkerwijs niet mogelijk, zo spoedig mogelijk daarna: - onderzoeken of er omstandigheden zijn die een goede verlening van de Installatiediensten kunnen belemmeren (zoals bijvoorbeeld de ongeschiktheid van de ondergrond of de ongeschiktheid van zaken en materialen die in het Werk moeten worden aangebracht of verwerkt en die niet van Leverancier afkomstig zijn); - welke faciliteiten Ecorus op de plaats van het verlenen van de Installatiediensten dient aan te bieden die Leverancier redelijkerwijs niet zelf hoeft aan te bieden. b) het gebruik van deugdelijke materialen en gereedschappen bij het verlenen van de Installatiediensten; c) zorgen voor voldoende, deskundig en (waar vereist) gecertificeerd personeel; d) zich houden aan de regels die gelden op de bouwplaats (deze worden tijdig voor aanvang van de Installatiediensten door Ecorus aan de Leverancier verstrekt).
   2. Ecorus is bevoegd om instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de Installatie Services te wijzigen. Ecorus kan ook de omvang van de Installatie Services wijzigen, ook als dit meerwerk tot gevolg heeft. Wijzigingen worden Schriftelijk overeengekomen.
   3. Indien een wijziging als bedoeld in het vorige lid naar het oordeel van de Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of het overeengekomen tijdstip van Levering, zal de Leverancier Ecorus hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, informeren alvorens de wijziging door te voeren. na de datum van kennisgeving van de wijziging Schriftelijk informeren, bij gebreke waarvan de wijziging geen gevolgen heeft voor hetgeen is overeengekomen. Indien de door de Leverancier genoemde gevolgen voor de prijs en/of het tijdstip van Levering niet marktconform zijn, heeft Ecorus het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
   4. Onder meerwerk wordt in ieder geval niet verstaan meerwerk dat Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien of dat het gevolg is van een tekortkoming van Leverancier.
  6. Levering van installatieservices

   1. Voor zover van toepassing moeten de Installatiediensten worden uitgevoerd in overeenstemming met het schema dat is opgenomen in de Overeenkomst of een schema dat op een later tijdstip door de partijen wordt vastgesteld.
   2. Indien het niet mogelijk is of dreigt te worden de overeengekomen Leveringsdatum na te komen, dient Leverancier Ecorus daarvan onverwijld in kennis te stellen en dit tevens Schriftelijk te bevestigen, onder vermelding van de oorzaak en de vermoedelijke duur van de vertraging en de door hem genomen en nog te nemen maatregelen.
   3. Zodra het Werk gereed is voor inspectie, dient de Leverancier Ecorus hiervan Schriftelijk op de hoogte te stellen.
   4. Indien het Werk gebreken vertoont, dient Leverancier deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de gebreken aan Leverancier bekend zijn gemaakt, te herstellen. Ecorus behoeft Leverancier niet in de gelegenheid te stellen gebreken te herstellen indien dit op grond van artikel 7:759 BW niet van haar kan worden verlangd.Artikel 9 is alleen van toepassing indien Leverancier een Overeenkomst met Ecorus Projects BV heeft gesloten.
  7. Tijdige levering

   1. Leverancier is zich ervan bewust dat de Goederen en/of Installatiediensten worden geleverd ten behoeve van de bouw van een zonne-energie-installatie. Indien de Leverancier de Goederen en/of Installatiediensten niet tijdig levert, kan dit leiden tot extra kosten voor Ecorus (bijvoorbeeld uitstel van reeds geplande werkzaamheden die pas kunnen plaatsvinden na levering van de Goederen en verbeurte van boetes voor te late levering van de zonne-energie-installatie). Indien Leverancier de overeengekomen leveringsdatum van de Zaken overschrijdt, is Ecorus bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling Leverancier een direct opeisbare boete op te leggen van 1% per dag, berekend over de totale prijs van de Zaken en/of Installatiediensten, tot een maximum van 10%. Indien Leverancier naast Goederen ook Installatiediensten levert, verbeurt Leverancier voornoemde boete alleen indien hij de Voltooiingsdatum overschrijdt.
   2. De verschuldigdheid van deze boete laat het recht van Ecorus op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet. De verbeurde boete wordt wel in mindering gebracht op een eventuele schadeclaim.
  8. Garantie

   1. Leverancier garandeert, al dan niet in aanvulling op de fabrieksgarantie (zie artikel 10.2), dat de Goederen en/of Werken vrij zijn van gebreken gedurende de in de Overeenkomst vermelde garantieperiode of, bij gebreke daarvan, binnen een periode van 2 jaar na Levering of Oplevering. zal blijken. Ecorus is gerechtigd deze garantie over te dragen aan haar klanten die de Goederen of het geleverde Werk van Ecorus ontvangen. Indien zich gedurende de garantieperiode gebreken voordoen in de Goederen en/of Werken, is de Leverancier verplicht deze gebreken zo spoedig mogelijk kosteloos te verhelpen (door reparatie of vervanging) en de daardoor ontstane kosten en schade aan Ecorus te vergoeden. Goederen of onderdelen van Goederen die worden vervangen dienen nieuw te zijn. Uitgesloten van garantie zijn gebreken die het gevolg zijn van onjuist gebruik of onderhoud van de Goederen en/of Werken, tenzij dit onjuiste gebruik of onderhoud is uitgevoerd door de Leverancier, diens onderaannemers of personen onder verantwoordelijkheid van de Leverancier en/of diens onderaannemers. De verstrekte garantie laat de wettelijke rechten van Ecorus onverlet.
   2. Bij levering dient Leverancier een marktconforme fabrieksgarantie te verstrekken. Ecorus is gerechtigd deze fabrieksgarantie over te dragen aan haar klanten. Indien Leverancier niet tevens fabrikant is van de Goederen, garandeert Leverancier de overdraagbaarheid van de fabrieksgarantie. Het voorgaande laat onverlet de garantie die de Leverancier op grond van artikel 10.1 aan Ecorus verstrekt.
  9. Prijzen, facturering en betaling

   1. Overeengekomen prijzen zijn in euro's, exclusief omzetbelasting en vast (wijzigingen in kostprijsfactoren zijn voor rekening van Leverancier). Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zijn in de prijzen begrepen alle kosten ter uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen kosten voor accijnzen, heffingen, vervoer, verzekering, verpakking en eventuele retourzending van verpakking, alsmede de kosten voor in- en uitvoer van de betreffende zaken. zaken en de kosten van buitenlandse betalingen.
   2. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 30 dagen na levering, tenzij in de Overeenkomst een andere betalingstermijn is overeengekomen.11.3. Bij Levering van een Werkzaamheden heeft Ecorus de bevoegdheid om in door haar te bepalen gevallen een deel van de prijs te voldoen, hetzij via een geblokkeerde rekening, hetzij rechtstreeks aan de betreffende belastingdienst. Dit deel betreft het bedrag waarvoor Ecorus naar zijn inschatting hoofdelijk aansprakelijk is op grond van de "Wet Ketenaansprakelijkheid" of andere regelgeving. De Leverancier vrijwaart Ecorus tegen elke vordering van de Belastingdienst ter zake.
  10. Risico- en eigendomsoverdracht

   1. De Goederen en/of Werken zijn voor risico van de Leverancier tot aan de levering.
   2. Tenzij betaling vooraf heeft plaatsgevonden (in welk geval het volgende lid van toepassing is), gaat de eigendom van de Goederen en/of Werken over op Ecorus op het moment van levering. Indien Leverancier de Goederen levert en tevens Installatiewerkzaamheden verricht, gaat de eigendom van de Goederen over op het moment van levering (en niet tot de Opleveringsdatum).
   3. In het geval dat Ecorus betalingen verricht voorafgaand aan de levering van de Goederen, gaat de eigendom van dat deel van de Goederen dat overeenkomt met de waarde van de verrichte betaling over op Ecorus op het moment van betaling. De Leverancier dient de Goederen waarvan de eigendom reeds voor de levering op Ecorus is overgegaan duidelijk gemerkt als eigendom van Ecorus te bewaren.
   4. Als Ecorus ten behoeve van een Werkzaamheden zaken maakt of verstrekt aan Leverancier, zoals grondstoffen, halffabricaten, materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, software en informatiedragers, blijven deze zaken eigendom van Ecorus. De eigendom van de Werken waarin deze Ecorus-materialen zijn verwerkt, gaat reeds over op Ecorus op het moment dat deze zaken aan de Leverancier worden geleverd. De leverancier dient deze zaken duidelijk gemerkt als eigendom van Ecorus te bewaren en draagt het risico van deze zaken tot aan de levering.
  11. Intellectuele eigendomsrechten: licenties

   1. Indien op de geleverde Goederen of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt Ecorus het recht tot kosteloos gebruik daarvan door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie. Dit gebruiksrecht van Ecorus omvat tevens het recht om een gebruiksrecht te verlenen aan haar groepsmaatschappijen en klanten en, voor zover noodzakelijk voor het gebruik of onderhoud van de Goederen ten behoeve van Ecorus, haar groepsmaatschappijen of haar klanten, aan daarbij betrokken derden (bijvoorbeeld onderhoudspartners).
   2. Leverancier garandeert dat de Zaken geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Leverancier vrijwaart Ecorus tegen aanspraken van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal alle schade vergoeden die Ecorus als gevolg daarvan lijdt.
  12. Schadeloosstelling en verzekering

   1. Leverancier vrijwaart Ecorus tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn van een tekortkoming van Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst of die voortvloeien uit gebrekkige producten als bedoeld in artikel 6:186 BW (productaansprakelijkheid) of onveilige Werken (hierna gezamenlijk: Gebrekkige Producten). Ecorus zal Leverancier van dergelijke aanspraken binnen een redelijke termijn in kennis stellen onder toezending van de benodigde informatie.
   2. In het geval van Defecte Producten vrijwaart de Leverancier Ecorus tevens volledig voor alle kosten die worden gemaakt voor: (i) het vaststellen dat er sprake is van Defecte Producten, (ii) het vaststellen van de schade die Ecorus en haar klanten hierdoor lijden, en (iii) het buiten gebruik stellen van de Defecte Producten bij haar klanten. Het voorgaande laat onverlet het recht van Ecorus om (overige) schade die zij lijdt te verhalen op de Leverancier.14.3. De Leverancier zal zich deugdelijk verzekeren en verzekerd houden met betrekking tot de risico's die redelijkerwijs uit zijn bedrijfsvoering kunnen voortvloeien.
  13. Beëindiging

   1. Ecorus heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen door middel van een Schriftelijke verklaring zonder nadere ingebrekestelling of (naar haar keuze) indien de Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, op een substantieel deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd of hij zijn bedrijf overdraagt aan derden. Dit recht van Ecorus laat onverlet de rechten die Ecorus toekomen op grond van de wet en de overige bepalingen van deze Voorwaarden of de Overeenkomst.
   2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst door Ecorus op grond van deze Voorwaarden of de wet, is Ecorus aan de Leverancier geen andere schadevergoeding of compensatie verschuldigd dan de op het moment van beëindiging van de Overeenkomst reeds opeisbare schadevergoeding.15.3. In geval van faillissement van de Leverancier heeft Ecorus recht op een direct opeisbare boete. Indien de Leverancier failliet gaat vóór de levering van de Goederen en/of de Installatiediensten, bedraagt die boete 25% van de overeengekomen prijs. Bij faillissement na levering van de Goederen en/of de Installatiediensten bedraagt die boete 10% van de overeengekomen prijs. Deze boete fixeert de door Ecorus geleden schade.
  14. Gedragscode Ecorus

   1. De Leverancier verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst de Ecorus Gedragscode (gebaseerd op de UN Global Impact) na te leven. Schending van deze code geeft Ecorus het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden door middel van een Schriftelijke verklaring.
  15. vertrouwelijkheid

   1. De Leverancier zal de aard en inhoud van de Overeenkomst alsmede overige niet-openbare bedrijfsinformatie over Ecorus geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder Schriftelijke toestemming van Ecorus.
  16. Toepasselijk recht en geschillen

   1. Op de Overeenkomst, waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken, en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de Leverancier en Ecorus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
   2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Ontvang vrijblijvend advies op maat

Duurzamer worden willen we allemaal, maar wat is de juiste stap om direct duurzamer te worden? Maak een afspraak met een van onze zonneadviseurs voor advies op maat. Zonder kosten.